Zasiłek dla bezrobotnych

Opublikowano: 01.07.17

Jakie są przepisy decydujące o wysokości zasiłku (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi)? Jak się za to zabrać i na co możecie liczyć?
Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje poparte kilkoma sprawdzonymi przykładami.

Przede wszystkim warto wiedzieć, iż zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest osobom, które nie utraciły pracy dobrowolnie.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (Rupture conventionnelle) nie pozbawia Cię prawa do zasiłku.

Ile musicie przepracować, by liczyć na wsparcie ze strony francuskiego rządu? Niewiele.

Prawo do zasiłku nabywasz już po przepracowaniu 4 miesięcy (122 dni lub 610 godzin jednorazowo lub nie) w ciągu ostatnich 28 miesięcy (730 dni) jeśli masz mniej niż 50 lat lub w ciągu ostatnich 36 miesięcy (1 095 dni) jeśli masz co najmniej 50 lat.

Okres czasu pobierania zasiłku jest teoretycznie równoważny okresowi opłacania składek na fundusz zasiłków dla bezrobotnych, czyli okresowi zatrudnienia, według zasady :  jeden dzień pracy = jeden dzień zasiłku

Okres pobierania zasiłku nie może przekraczać okresów maksymalnych, zdefiniowanych następująco:

 

2 lata dla osób poniżej 50 roku życia

3 lata dla osób mających co najmniej 50 lat

 

Wysokość zasiłku zależy od zarobków za ostatnie 12 miesiące cywilne pracy poprzedzające ostatni zapłacony dzień zatrudnienia, o ile nie posłużyły one już wcześniej za podstawę do pobranego zasiłku.

Sformułowanie precyzujące miesiące cywilne oznacza „od dnia do dnia”, tzn. jeśli rozwiązanie umowy nastąpi w trakcie miesiąca, do obliczenia zasiłku nie uwzględnia się ostatniego niepełnego miesiąca, rachunek zaczyna się od końca miesiąca, który poprzedza miesiąc rozwiązania umowy wstecz.

Wyjątek stanowią osoby z niepełnym zatrudnieniem (niepełnym wymiarem godzin) i osoby, które otrzymywały zredukowane wynagrodzenie w momencie rozwiązania umowy o prace. W ich przypadku możliwe jest przesuniecie w czasie daty od której naliczony będzie okres służący za podstawę do naliczenia wysokości zasiłku. Decyzja może być podjęta z urzędu przez agencje zatrudnienia ale osoba zainteresowana ma również prawo wystąpić z prośbą o uznanie innego okresu, z pełnym wymiarem godzin, poprzedzającego okres niepełnego zatrudnienia.

Wyjątek ten dotyczy pewnych ściśle określonych sytuacji, w których osoba pracowała w pełnym wymiarze godzin i wskutek pewnych okoliczności jej rytm pracy uległ zmianie.

Na przykład częściowy urlop wychowawczy, podjęcie pracy w ograniczonym wymiarze godzin wskutek przebytej choroby, kłopoty ekonomiczne firmy, i inne im podobne.

Do naliczenia wysokości zasiłku brana jest pod uwagę pensja podstawowa wraz z premiami, od których odprowadzane były składki do funduszu zasiłków dla bezrobotnych.

Dni nieobecności w pracy, które nie są płacone przez pracodawcę, jak dni zwolnienia chorobowego (płacone przez Sécurité Sociale), zostają odjęte od sumy dni przepracowanych.

Podobnie kwoty wypłacone z tytułu odprawy czy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nie są uwzględniane przy naliczaniu zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych wyrażony jest zawsze w formie stawki dziennej (allocation journalière).

Oblicza się go na podstawie średniej dziennej stawki służącej za referencję do obliczenia zasiłku, nazywaną we Francji SJR (Salaire Journalier de Référence).

SJR oblicza się dzieląc sumę wszystkich pensji z okresu branego pod uwagę przez ilość przepracowanych dni w tym okresie.

Istnieje też zasiłek minimalny, który wynosi 28,58€ na dzień.

Bez względu na wysokość zarobków poprzedzających przyznanie prawa do zasiłku, jego kwota nie może być niższa niż 28,58€ na dzień.

Zasiłek wypłacany w okresie kursu szkoleniowego jest taki sam jak zasiłek poza okresem kursu i nie może być niższy niż 20,48€. Dotyczy on osób skierowanych na szkolenie przez agencję zatrudnienia.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku?

Zasiłek brutto odpowiada jednej z poniższych formuł, tej która jest najbardziej korzystna dla bezrobotnego :

40,4% SJR + 11,72€ dziennie

57% SJR

Przykład 1 

Pensja brutto wynosi 1 700€ na miesiąc co odpowiada 55,89€ SJR.

Według formuły 1 zasiłek wynosi 34,30€ (40,4% od kwoty 55,89€ + 11,72€)

Według formuły 2 zasiłek wynosi 31,85€ (57% od kwoty 55,89€)

Bezrobotnemu zostanie przyznany zasiłek 34,30€ dziennie czyli 1 029€ brutto w miesiącach liczących 30 dni i 1 063,30€ w miesiącach liczących 31 dni.

Przykład 2 

Pensja brutto wynosi 1 150€ na miesiąc co odpowiada 37,80€ SJR.

Według formuły 1 zasiłek wynosi 26,99 € (40,4 % od kwoty 37,80€ + 11,72 €)

Według formuły 2 zasiłek wynosi 21,54 € (57% od kwoty 37,80€)

Obie kwoty są niższe od minimalnego zasiłku. W takim przypadku bezrobotnemu zostanie przyznany zasiłek 28,58€ dziennie czyli 857,40 € w miesiącach liczących 30 dni i 885,98€ w miesiącach liczących 31 dni.

Powyższe przepisy dotyczą osób, które utraciły pracę nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku.

Natomiast bezrobotni pobierający już zasiłek w dniu 1 lipca 2014 roku podlegają przepisom poprzedzającym tę datę.

Zasiłek z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin

Zasiłek od wynagrodzenia pochodzącego z pracy w niepełnym wymiarze godzin oblicza się mnożąc współczynnik zwany „coefficient de réduction temps partiel” przez wartość stałą (11,72€) w równaniu : 40,4% SJR + 11,72€ lub przez zasiłek minimalny (28,58 €).

Współczynnik ten posiada wartość indywidualną zależną od rytmu pracy.

Można go obliczyć dzieląc rzeczywisty czas pracy przez czas legalny lub czas określony w Convention Collective (jeśli jest inny niż czas legalny).

Na przykład dla osoby pracującej przy opiece na dziećmi 10 godzin tygodniowo współczynnik ten wynosi : 10/40 = 0,25 bo convention collective dotycząca personelu zatrudnianego przez osoby prywatne dopuszcza 40 godzin pracy tygodniowo.

Gdzie podział się zasiłek równy 75% wynagrodzenia ?

Obecnie zasiłek odpowiadający 75% wynagrodzenia przyznawany jest osobom, których średnia pensja miesięczna brutto przed utratą pracy była niższa od 1143,3€.

75% wynagrodzenia odnosi się do:

Średniej dziennej stawki (SJR –Salaire Journalier de Référence) jaką agencja zatrudnienia oblicza na podstawie utraconych zarobków z ostatnich 12 miesięcy pracy.

Globalnej sumy wszystkich zasiłków w należącym się (teoretycznie) okresie pobierania zasiłku. Oznacza to, że wspomniana globalna suma wszystkich zasiłków również nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia na bazie którego naliczony jest zasiłek.

Rozważmy przykład osoby, która zarobiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy 13 500€ (jej średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 125€ brutto).

 

Pułap odnoszący się do zasiłków stanowiących 75% wynagrodzenia sprawia, że osoba ta nie może otrzymać w okresie 12 miesięcy pobierania zasiłku łącznej kwoty przekraczającej 75% od 13 500€, co odpowiada 10 125€. Osoba ta otrzyma więc łączną kwotę zasiłków w wysokości 10 125€. Aby wysokość przysługującego jej zasiłku mogła odpowiadać 75% wynagrodzenia przed utratą pracy, okres jego pobierania jest w rzeczywistości krótszy niż 12 miesięcy, na bazie których obliczony został zasiłek. Oblicza się go według następującego wzoru:

suma zasiłków do pobrania w przysługującym okresie x 75% / średnia dzienna stawka stanowiąca referencję (SJR)

Jeśli chcesz szybko i łatwo zorientować się jaki zasiłek Ci przysługuje i od kiedy, możesz dokonać symulacji na stronie Pôle Emploi.

Kategorie:
0

Dodaj komentarz

    Więcej komentarzy